info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

“Een werkstraf kan zoveel meer zijn dan het aftikken van de uren”

De reclassering heeft kennis genomen van het Inspectierapport ‘Op maat adviseren’. Over het geheel genomen herkennen de drie reclasseringsorganisaties (3RO) zich in het geschetste beeld. De 3RO is blij met de constatering dat de kwaliteit van de adviezen over het algemeen goed is, en voldaan wordt aan de interne kwaliteitsstandaarden. Uiteraard is het waardevol dat ook knelpunten gesignaleerd worden, zodat deze aangepakt kunnen worden.

Eén van de bevindingen van de Inspectie is dat de reclassering in huiselijk geweldzaken de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling onvoldoende gebruikt. Op basis van een eerder signaal van de Inspectie heeft de reclassering hierop al actie ondernomen. Intern is het belang van het gebruik van de meldcode onder de aandacht van alle reclasseringswerkers gebracht en er is een nieuwe training ontwikkeld. Hierbij wordt aangesloten bij de praktijksituatie van de reclasseringswerkers.

Adolescentenstrafrecht (ASR)

Eerdere onderzoeken naar het adolescentenstrafrecht, zoals ‘Evaluatie van het adolescentenstrafrecht’ (2021) hebben vergelijkbare knelpunten in het ASR opgeleverd als de Inspectie in haar rapport. Daarom is de reclassering reeds aangesloten bij de ketenbrede Projectgroep ASR onder leiding van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De reclassering participeert in diverse werkgroepen over onder andere de samenwerking tussen 3RO en Raad voor de Kinderbescherming, de inzet van de reclassering voorafgaand aan het vonnis en het vernieuwen van de wegingskaders die in de keten worden gebruikt.De reclassering herkent het beeld van de Inspectie dat in het jeugdstrafrecht de daarbij horende hulpverlening voor jongeren vaak ontoereikend of niet beschikbaar is. Zo zijn er vaak te weinig plaatsen voor de jongeren. De reclassering kan wel jeugdrecht en daarmee hulpverlening adviseren, maar dan moet die hulp dan ook wel beschikbaar zijn. Anders valt de jongere tussen wal en schip.

Elektronische Monitoring (EM)

De Inspectie is positief over de wijze waarop reclasseringsspecialisten het onderzoek doen naar de toepassing van elektronische monitoring (EM). De Inspectie vermoedt wel dat EM in sommige zaken nog vaker geadviseerd kan worden. De reclassering onderschrijft dit en gaat hiervoor intern extra aandacht vragen, zodat adviseurs EM nog vaker zullen overwegen.

Tot slot onderschrijft de reclassering de door de Inspectie geconstateerde noodzaak de capaciteit van de reclassering op peil te houden zodat deze in lijn is met de vraag vanuit opdrachtgevers.