info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Slachtofferbewust werken

De reclassering heeft als doel bij te dragen aan een veilige en humane samenleving. Centraal hierin staan het zo veel mogelijk voorkómen van nieuw delict gedrag door in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen in criminele carrières en door reclasseringscliënten een nieuw perspectief te bieden op een zinvol bestaan. Reclasseringswerkers hanteren hiervoor in hun dagelijks werk een combinatie van risicobeheersing, gedragsverandering en re-integratie van reclasseringscliënten en doen dit op een betekenisvolle en samenlevingsgerichte manier

Reclasseringsvisie op slachtofferbewust werken

De laatste jaren is de positie van het slachtoffer in het strafrecht versterkt en verankerd in de wet. Dit vraagt van de reclassering dat zij in het dagelijks werken met verdachten en daders, ook de rechten en belangen van het slachtoffer of nabestaanden meeweegt. Los hiervan heeft de reclassering ook methodische redenen om het perspectief van het slachtoffer meer te integreren in het reclasseringswerk. De reclassering motiveert en ondersteunt haar cliënt bij het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn daden. Er zijn namelijk onlangs onderzoeken gedaan door de universiteit Maastricht en Groningen, die uitwijzen dat het besef bij de cliënt dat hij schade heeft berokkend, zijn motivatie om te veranderen kan versterken en daarmee recidive kan voorkomen.

Slachtofferbewust werken bij de reclassering

Reclasseringswerkers zijn zich bewust van (de aanwezigheid en positie van) het slachtoffer in het delict en in de leefomgeving van de cliënt, zodanig dat zij een afweging kunnen maken of het werken aan herstel tussen dader en slachtoffer nodig en wenselijk is om recidive te voorkomen en de emotionele schade te herstellen. Vanuit dat perspectief maakt herstelgericht werken integraal onderdeel uit van het methodisch handelen van de reclassering.

De reclassering voert haar werkzaamheden voor haar cliënten in het kader van herstelgericht werken uit binnen de reguliere reclasseringstaken van diagnose en advies, reclasseringstoezicht en werkstraf.

In deze folder lees je meer over slachtofferbewust werken bij de reclassering.