info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Missie & visie

Missie

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) zet zich in voor de re-integratie van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en kampen met verslaving en/of psychiatrische problematiek. Vanuit een strafrechtelijk kader controleren en begeleiden wij hen met zorg, gericht op herstel, zodat zij hun leven weer op orde krijgen en niet recidiveren.

Visie / Reclasseren met zorg

De reclasseringswerkers van de SVG begeleiden mensen die door een verslaving en/of psychische problemen in aanraking zijn gekomen met justitie. Cliënten van de SVG hebben meestal ook nog problemen op andere leefgebieden, zoals financiën, huisvesting en dagbesteding. Deze combinatie van problematiek is in veel gevallen de achterliggende oorzaak van hun delict-gedrag.

SVG-reclasseringswerkers maken op basis van hun expertise en beproefde methodieken een inschatting van het risico dat hun cliënt vormt voor de samenleving. Op basis van deze risico-inschatting wordt duidelijk wat er nodig is om herhaling van strafbare feiten te voorkomen. Reclasseringswerker en cliënt werken samen aan een duurzame re-integratie en resocialisatie. Daarbij wordt de interventie gekozen die recht doet aan de belangen van slachtoffer, verdachte of dader en de maatschappij. Om hieraan invulling te geven, opereren de SVG-reclasseringswerkers in een driehoek van veiligheid, zorg en autonomie van de cliënt. Ze kijken steeds wat nodig is binnen deze driehoek. Waar mogelijk krijgen cliënten zelf de regie om hun leven op orde te krijgen. Als de veiligheid in het gedrang is, ligt de nadruk op veiligheidsmaatregelen. Daarnaast zoekt de SVG samen met de forensische zorg continu naar de juiste balans tussen straf en zorg.

Profiel SVG / Netwerkorganisatie

In opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen werkt de SVG aan een delict-vrij bestaan voor hun cliënten, zodat zij weer kunnen deelnemen aan de samenleving. De uitvoering van de behandeling ligt bij regionale verslavingszorg/ggz-instellingen met kennis van zorg en justitie, dichtbij de gemeentelijke voorzieningen en met stevige wortels in de samenleving. De SVG werkt als netwerkorganisatie nauw samen met verschillende instanties op lokaal niveau, zoals verslavingszorg, zorginstellingen en schuldhulpverlening. Naast de SVG zijn er nog twee reclasseringsorganisaties; Reclassering Nederland en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering waar de SVG nauw mee samenwerkt.