info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Taakstraf met zorg

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (hierna SVG) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering hebben de handen ineen geslagen om voor taakgestraften met multiproblematiek een specifiek type taakstraf te ontwikkelen. Dit is de taakstraf met zorg. Het gedwongen contact met de reclassering wordt gebruikt om de taakgestrafte ontvankelijk te maken voor hulp en ondersteuning, waarbij óók aandacht is voor de periode na de taakstraf. Dat is het moment waarop ook de gemeente in beeld komt. “Door een warme overdracht naar het sociaal domein goed te organiseren, worden de risico’s die bijdragen aan een terugval in de criminaliteit verkleind. Het hebben van een zinvolle dagbesteding is daarbij een niet te onderschatten factor” zegt Saskia Capello.

In de pilot Taakstraf met Zorg wordt de komende drie jaar onderzocht of het lukt om taakgestraften met multiproblematiek succesvol de taakstraf te laten afronden. Saskia Capello: “Hiervoor zetten we een specifieke en unieke maatwerkaanpak in, waarbij we het veiligheidsdomein en het zorgdomein verbinden. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid kunnen burgemeesters hierin een belangrijke rol vervullen. Cliënten met multiproblematiek zijn soms behoorlijk aanwezig in de publieke ruimte. Door het ontbreken van een zinvolle dagbesteding in combinatie met psychiatrische en/of middelenproblematiek brengen zij veel tijd door op straat. Dat heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel. Het bieden van dagbesteding, maatschappelijke opvang of het faciliteren van gereguleerd gebruik onder medisch toezicht verhoogt de kwaliteit van leven van deze groep. Het draagt bovendien bij aan het verhogen van het veiligheidsgevoel: win win dus.”

Lees hier het hele artikel over Taakstraf met Zorg in Burgemeester, de Veiligheidseditie.