info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Klachtenreglement

De reclasseringsprofessionals van de SVG adviseren ketenpartners over en houden toezicht op cliënten bij hun terugkeer in de samenleving. In vrijwel alle gevallen verloopt deze samenwerking tussen de professional en cliënt goed. Soms zijn er echter situaties  waarin strubbelingen voorkomen. Meestal lukt het om deze in onderling overleg op te lossen. Maar in een aantal gevallen blijkt dit niet voldoende. 

De procedure verloopt als volgt: partijen krijgen eerst de gelegenheid om in een schriftelijke ronde hun klacht toe te lichten. Hierna volgt een zitting waarin standpunten mondeling kunnen worden toegelicht. Vervolgens doet de klachtencommissie een schriftelijke uitspraak die naar beide partijen wordt gezonden. De commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren en naar aanleiding van de klacht ook een aanbeveling. De beoordeling van de klachtencommissie is niet bindend.

Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht

Klachten van derden
Het komt voor dat burgers die geen cliënt of ex-cliënt van de reclassering zijn een klacht hebben over de reclassering. Zij kunnen niet zelf bij de onafhankelijke Klachtencommissie terecht. In sommige gevallen is het wel mogelijk om bij de betrokken SVG-instelling  een klacht neer te leggen. De klachtenregeling van de instelling is daarin leidend.

Registratie
De SVG registreert vanaf 2013 alle binnengekomen schriftelijke klachten. Hiervan zal jaarlijks verslag worden gedaan. De Klachtencommissie brengt ook ieder jaar een openbaar jaarverslag uit.

Voor die gevallen heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een onafhankelijke commissie in het leven geroepen. Hieronder een beschrijving van de stappen die SVG-cliënten moeten volgen als zij ontevreden zijn over de begeleiding.

Eerst naar de directe leidinggevende
Cliënten kunnen als zij een klacht hebben hierover in gesprek gaan met de professional die het betreft. Komen zij er niet uit dan kunnen zij contact opnemen met de directe leidinggevende van de reclasseringswerker tegen wie de klacht is gericht. Hiervoor moeten zij een schriftelijke klacht inleveren. De leidinggevende zal hierop, volgens de interne klachtenregeling van de betreffende SVG-instelling, klager en reclasseringswerker horen. In deze klachtenregeling staat ook beschreven welke termijnen hiervoor gelden. Vaak kan de leidinggevende in deze procedure eventueel gemaakte fouten of onduidelijkheden uit de weg ruimen.

Onafhankelijke Klachtencommissie 3RO
Als de cliënt vindt dat de interne klachtenbehandeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan hij zijn klacht daarna bij de Klachtencommissie Reclassering neerleggen. Het Reglement van Orde van de Klachtencommissie Reclassering is dan van toepassing. Een door de commissie te behandelen klacht wordt beschouwd te zijn gericht tegen de reclasseringsorganisatie als rechtspersoon, in dit geval dus de betreffende SVG instelling.