info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Toezicht

Onze reclasseringswerkers houden in opdracht van rechters, Openbaar Ministerie of de gevangenis toezicht op de resocialisatie van cliënten. Tijdens het toezicht is de vrijheid van de dader beperkt. De cliënt moet zich houden aan bijzondere voorwaarden en aanwijzingen van de reclassering. Overtreedt de cliënt de regels, dan meldt de toezichthouder dit bij het Openbaar Ministerie of de Dienst Justitiële Inrichtingen. De rechter kan vervolgens besluiten dat het voorwaardelijke deel van de straf (bijvoorbeeld een gevangenisstraf of een werkstraf) alsnog moet worden uitgevoerd.De Verslavingsreclassering begeleidt de cliënten bij resocialisatie en het houden aan de bijzondere voorwaarden.

Bij toezicht en begeleiding door de Verslavingsreclassering staan twee zaken centraal:

Controle

Cliënten moeten zich gedurende het toezicht houden aan bijzondere voorwaarden en aanwijzingen van de Verslavingsreclassering. Een bijzondere voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de dader een bepaalde behandeling of een gedragsinterventie moet volgen om te werken aan zijn specifieke problematiek. Andere voorbeelden van bijzondere voorwaarden zijn een alcohol- en/of drugsverbod, een locatieverbod of een verplichte opname in een zorginstelling. 

De reclasseringswerker controleert of hieraan wordt voldaan. Afhankelijk van het ingeschatte risico spreken we de cliënt één, twee of vier keer per maand. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om met zorgorganisaties, justitiële ketenpartners en andere instanties te overleggen over de cliënt. Zo houden we de regie over de situatie van de cliënt.

Begeleiding op maat

Het reclasseringstoezicht bestaat naast controle ook uit begeleiding. De Verslavingsreclassering ondersteunt cliënten bij het doorbreken van de negatieve spiraal in hun leven.

Veel van de cliënten van de Verslavingsreclassering kampen met meervoudige problematiek zoals verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrische of sociale problemen. Met alle gevolgen van dien. Om te werken aan lange termijnoplossingen voor deze groep, biedt de Verslavingsreclassering begeleiding op maat. Dat draagt bij aan het terugdringen van criminele recidive en maatschappelijke overlast op de lange termijn.