info@svg.reclassering.nl    +31 (30) 310 77 36

Jaarplan Verslavingsreclassering GGZ 2022

Het jaarplan van de Verslavingsreclassering GGZ (SVG) beschrijft de focus voor 2022. De SVG werkt samen met Reclassering Nederland en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering verder aan de vernieuwing van de onderlinge samenwerking. In 2022 werken we aan de versterking van de SVG als netwerkorganisatie en zetten we in op drie doelen: verstevigen van de regionale samenwerking, meer inhoudelijke uniformiteit binnen de SVG en een SVG specifiek curriculum.

Ook in 2022 besteden we aandacht aan het werken met het gestructureerd professioneel oordeel aan de hand van de RISC. We zetten in op het gebruik van de SCIL, omdat we weten dat lichtverstandelijk beperkt (LVB) veel voorkomt bij onze doelgroep.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke kwaliteitsstandaard voor toezicht. Speerpunt voor 2022 is het maken van een kwaliteitsslag in de inzet van elektronische monitoring (EM) binnen toezicht. Daarnaast besteden we ook in het toezicht bijzondere aandacht aan de LVB cliënt, onder meer door inzet van de Stap voor Stap methodiek.

In 2022 geven we prioriteit aan de volgende justitiële interventies die bij uitstek geschikt zijn voor de SVG doelgroep: JI Alcohol & Geweld, JI Leefstijl 24/7 en ISD en JI Leefstijl 24/7.

Taakstraf met zorg

Bij een flink deel van de taakgestraften (25%) lukt het niet om tot een succesvolle afronding te komen. Een aanzienlijk deel van deze uitvallers bestaat uit cliënten met multiproblematiek. Om deze groep succesvol naar de eindstreep te leiden zet de SVG in op de taakstraf met zorg. Deze taakstraf heeft niet alleen het succesvol afronden van de taakstraf tot doel, maar ook een warme overdracht naar zorg of sociaal domein. Dit doen we door tijdens de uitvoering van de taakstraf aandacht te besteden aan problemen op verschillende leefgebieden en de cliënt te motiveren aansluitend een aanbod te accepteren gericht op dagbesteding, (vrijwilligers)werk, schuldhulpverlening of zorg.

Nieuwe huisstijl en website

Het SVG jaarplan 2022 is opgemaakt in de nieuwe huisstijl, deze wordt in 2022 geïmplementeerd. Tot slot wordt ook de SVG website in 2022 vernieuwd.